Persondatapolitik

Privatlivspolitik

Indsamling af personoplysninger
Loomis Danmark A/S indsamler personoplysninger om dig som kunde f.eks. ved indgåelse af en kontrakt.
Personoplysningerne indsamles enten fra dig som kunde, eller via eksterne kilder. Vi lægger vægt på, at oplysningerne er så aktuelle som muligt, hvorfor vi løbende opdaterer dem, når ændringer kommer til vores kendskab.
Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger om hvilke personoplysninger, vi indsamler på dig.
De oplysninger vi skal give dig, er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 8. Opbevaring af dine personoplysninger
 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 10. Retten til at trække samtykke tilbage
 11. Dine rettigheder
 12. Klage til Datatilsynet

Nedenstående finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Loomis Danmark A/S

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Head of Sales - Cash Solutions er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du kan kontakte vores dataansvarlige på følgende måder:

e-mail: dk.kundeservice@loomis.com
Telefon: +45 7026 4242
Brev: Head of Sales - Cash Solutions
Loomis Danmark A/S
Litauen Alle 1
2630 Taastrup
CVR-nr.: 10082366

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til-, eller en klage over vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

e-mail: dk.compliance@loomis.com
Telefon: +45 7026 4242
Brev: Databeskyttelsesrådgiver
Loomis Danmark A/S
Litauen Alle 1
2630 Taastrup

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne oprette dig som kunde, samt levere de aftalte ydelser og produkter, herunder support såfremt det måtte blive nødvendigt.

 • Registrering af potentielle kunder
 • Oprettelse og godkendelse af kunder, herunder kreditvurdering og sikkerhedsgodkendelser
 • Servicering af kunder med henblik på at levere en service eller gennemføre et salg
 • Personaliserede services, herunder til udvikling og markedsføring af produkter og ydelser
 • Registrering af kunder med henblik på at overholde gældende lovgivning

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Overholdelse af hvidvaskloven generelt, herunder kundekendskabsprocedurer (Kapitel 3, paragraf 10 til 21. – Se også afsnit 8 Opbevaring af dine personoplysninger
 • https://erhvervsstyrelsen.dk/love-regler-pligter-hvidvaskloven
 • Databeskyttelsesforordningen Artikel 6 stk. 1:
 • Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt
 • Behandling er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
 • Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn
 • Databeskyttelsesforordningen Artikel 9 stk. 2:
 • Behandling er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder fuldt navne, ansættelsesforhold, titel, adresse, kontaktinformation såsom mail og telefonnummer, betalingsinformation og CVR-nummer
 • Særlige personoplysninger i forbindelse med den lovkrævede Kundekendskabsprocedure, herunder ejerskabsforhold, ejere eller bestyrelsesmedlemmer. Herunder CPR-nummer, køn, privatadresse, nationalitet, billedlegitimation (Kopi af pas eller kørekort), kontrol mod PEP lister, samt Nationale og internationale sanktionslister
 • Kamera optagelse. Loomis chauffører bruger kropskameraer med lydoptagelser i forbindelse med udførsel af deres opgaver. Optagelserne udføres for at sikre medarbejdernes sikkerhed, sikre værdier, generel sikkerhed, forhindre kriminalitet, samt sikre bevis for evt. kriminalitet. Optagelserne gemmes i 30 dage
 • Retsgrundlaget for optagelserne er en balance mellem legitime interesser, da vi har afvejet vores medarbejders sikkerhed mod det faktum, at enkeltpersoner kan filmes i forbindelse med opgaven
 • Hvis du har mistanke om, at du er blevet filmet og ønsker at blive slettet, kan du altid kontakte vores Kundeservice (Se punkt 1)
 • Optagelse af telefonsamtaler
 • Telefonsamtaler til/fra kundeservicetelefoner optages med henblik på dokumentation af indhold, - hvad der er sagt, sket og aftalt undersamtalen, jævnfør Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1.f

Du kan læse mere om dine rettigheder under afsnit 11 i denne Persondatapolitik

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Personoplysninger kan ved mistanke om lovbrud videregives til relevant offentlig myndighed, såfremt dette kræves af myndigheden
 • Loomis databehandlere, der bistår med drift og administration af vores it-systemer, herunder søsterselskaber i Loomis koncernen
 • Loomis anvender Webshipper og PostNord til udvælgelse af pakkeshop og transportør af visse forsendelser, herunder valutapakker til privatkunder. I den forbindelse videregives Navn-, adresse-, e-mail- og telefoninformationer
 • Du kan læse mere deres privatlivspolitikker her:
 • Webshipper: https://webshipper.com/da/privatlivspolitik/
 • postnord: https://www.postnord.dk/personlige-oplysninger

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysninger, der behandles, stammer fra dig i forbindelse med kundeoprettelsen, afgivelse af privatkundeordrer og videre vedligehold af persondata.

Vi indhenter også personoplysninger fra Nationale og internationale CVR-registre, PEP lister, samt Sanktionslister som OFAC, EU og UK-listerne.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er kunde hos os, plus 5 år, jævnfør Hvidvasklovens paragraf 30:

 • Stk. 1.Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal opbevare følgende oplysninger:
 • Oplysninger indhentet i forbindelse med opfyldelse af kravene i kapitel 3, herunder identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter
 • Dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, eller en enkeltstående transaktion
 • Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser gennemført i henhold til § 25, stk. 1 og 3
 • Stk. 2. Oplysninger, dokumenter og registreringer som nævnt i stk. 1 skal opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkeltstående transaktions gennemførelse. Personoplysninger skal slettes 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning
 • Stk. 3. Oplysninger, dokumenter og registreringer som nævnt i stk. 1 skal videregives, når Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) eller andre kompetente nationale myndigheder henvender sig til virksomheder og personer omfattet af loven for at få oplyst, om de har eller i de sidste 5 år forud for forespørgslen har haft forretningsforbindelser med nærmere angivne personer, og hvori disse forbindelser består eller har bestået. Videregivelsen skal ske gennem sikre kanaler og på en måde, der sikrer fuld fortrolighed om undersøgelserne

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender automatiske afgørelser i forbindelse med kundekendskabsproceduren, hvor der tages stilling til om kundeforholdet lovgivningsmæssigt kan oprettes.

Desuden foretager vi løbende kontrol for at sikre lovligt grundlag for vores samhandels fortsatte beståen.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække et eventuelt samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvis du trækker et eventuelt samtykke tilbage, kan det, alt efter indholdet i et eventuelt samtykke, påvirke vores muligheder for overholdelse af vores kontraktlige forpligtigelser, f.eks. i forhold til lovgivning. Dette kan medføre afslutning af kundeforholdet.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • Ret til sletning
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
 • Ret til indsigelse
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Privatlivspolitik på sociale medier

13. Brugerhenvendelser via sociale medier: Sådan behandler vi dine persondata

Loomis A/S følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende det delte dataansvar med Facebook og andre sociale medier. I Privatlivspolitikken på sociale medier kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger vores sider eller annoncer på disse (Facebook, LinkedIn eller Google). Loomis A/S og de forskellige sociale platforme har et fælles dataansvar for oplysninger, som brugerne indtaster på Loomis A/S´s sider. Facebook har offentliggjort et bilag om det fælles dataansvar for ”Facebook Indblik” (på engelsk ”Facebook Insights”), som du kan finde her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

14. Hvornår og hvordan har vi adgang til dine oplysninger?

Når du kontakter os på vores side eller annonce på et af de sociale medier, får vi adgang til at se de oplysninger, du har gjort tilgængelige på din profil på det pågældende sociale medie.

15. Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig?

Når du bruger Loomis A/S’s sider eller annoncer på sociale medier, har vi adgang til dit navn, kontaktoplysninger og eventuelle personoplysninger, som du viser i din profil. Det sker, når du: • Liker eller følger os på Facebook, LinkedIn eller Google • Kommenterer eller deler vores opslag • Har besøgt vores sider

16. Hvad bruger vi oplysningerne til?

Loomis A/S behandler oplysninger fra brugerne, som vi har adgang til gennem de sociale medier, til at forbedre vores kommunikation. Vi vil også gøre dig opmærksom på, at de sociale medier indsamler oplysninger om dig som bruger, når du besøger vores sider.

Facebook og Instagram anvender Facebook Indblik på vores sider til at indsamle oplysninger om besøgendes adfærd for blandt andet at forbedre deres reklamesystem og til at indsamle statistikker om besøgendes adfærd. Du kan læse om, hvordan Facebook behandler dine oplysninger her:

På samme måde indsamler LinkedIn og Google oplysninger om brugernes adfærd, som bruges til statistik for brugeradfærd til bl.a. at forbedre deres reklamesystem. Du kan læse mere i deres privatlivspolitik og cookiepolitik:

Du kan ændre dine private indstillinger på de forskellige sociale medier, hvis du ønsker at ændre behandlingen af dine oplysninger.

17. Hvad er retsgrundlaget?

De indsamlede oplysninger behandles for at vi kan varetage vores legitime interesse som udbyder af kontant- og betalingsløsninger. Vores behandlingshjemmel er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og efter at have indhentet samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a.

Sociale medier indsamler oplysninger for at forfølge deres legitime interesser efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og efter at have indhentet samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a.

18. Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Vi deler på intet tidspunkt dine oplysninger med andre end det sociale medie, du besøger os på. Vær opmærksom på, at de sociale medier blandt andet kan dele oplysninger med partnere, annoncører, målingspartnere og forskere, ligesom de kan overføre data til tredjelande.

19. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi har adgang til dine oplysninger så længe dit like, kommentar eller deling af vores indhold, ligger på vores side. Du vil selv kunne slette dine oplysninger.

De sociale medier placerer cookies på dit udstyr, når du besøger vores sider. Disse cookies indeholder unikke identifikationskoder, der forbliver aktive, hvis de ikke bliver slettet forinden, hvilket fx gælder for Facebook.

20. Hvilke rettigheder har du?

Du kan læse mere om dine rettigheder i vores Overordnede Persondatapolitik, afsnit 10 og 11.

21. Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger på Facebook og andre sociale medier, kan du kontakte dem gennem deres sider.

Kontakter til Loomis A/S finder du under afsnit 1 og 2 i den Overordnede Persondatapolitik.

Privacy Policy

For a print friendly format of the privacy policy, you can download it in a PDF format here.

Contact us

How can we help?

Get a quote from Loomis

Let us help you reduce costs and improve security when handling payments, cash and valuables.

Customer Support

Contact our customer support by calling +45 7026 4242 or by filling in the form via the link below.

Our opening hours are from 08:00-16:00 Monday - Friday.

We are here to help

Find out how Loomis can help you reduce costs while improving safety and accuracy.

Contact us